توجیه تاخیرات و میریت ادعاهای مالی Claim

تاخیرات، علل و انواع آن، هزینه ها و خسارات ناشی از تاخیرات در پروژه های EPC حوزه صنایع نفت و گاز

تاخیرات و انواع و علل آن در اجرای پروژههای EPC در حوزه صنایع نفت و گاز بزرگترین معضل پروژه های توسعه ملی، تاخیر در فازهای مهندسی، تد...

ادامه مطلب