تهیه و اخذ تاییدیه لوایح و گزارشات توجیه تاخیرات

متودولوژی انجام توجیه تاخیرات پروژه ها توسط شرکت ” نواندیشان شایا آرمان

بررسی اولیه قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه شامل:

1.1 بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورتجلسات و مصوبات و جمع آوری نکات مربوط به توجیه تاخیرات، طرح ادعاها و اضافه کاری ها
1.2 بررسی WBS و CBS پروژه و ارایه راهکارهای مقتضی با رویکرد طرح ادعاها
1.3 بررسی برنامه زمان بندی و تعیین ارتباطات لازم در فعالیت ها جهت طرح ادعاها
1.4 بررسی صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما و سوابق تایید و زمان پرداخت آنها جهت طرح ادعا
1.5 بررسی گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه و اعلام نظر در رابطه با مضمون هر یک جهت طرح ادعاها
1.6 بررسی نامه های ارسالی و دریافتی از کارفرما
1.7 بررسی برنامه زمان بندی و ایجاد ارتباط لازم جهت طرح ادعاهای بعدی
2. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
3. ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
4. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه
5. عقد قرارداد با کارفرما
6. بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
7. مشخص کردن کلیه آیتمهای تاخیرات و تهیه Road-map اولیه
8. ارائه Road-map اولیه تاخیرات به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
9. تهیه گزارش توجیه تاخیرات و اخذ تاییدیه از کارفرمای اصلی