توجیه تاخیرات

همه چیز درباره تاخیرات پروژه و چگونگی تهیه گزارش توجیه تاخیرات- قسمت سوم

نحوه محاسبه میزان تأخیر:

مدت تأخیر یک ابلاغیه در نقشه از چه زمانی شروع می شود؟

از زمان درج شده در برنامه زمانبندی یا از زمانی که پیمانکار عملیات پیش نیاز فعالیت را تکمیل کرده است؟

معمولا پیمانکار تمایل دارد میزان تأخیررا از زمان درج شده در برنامه زمانبندی در نظر بگیرد

استدلال مشاور به این مورد به شرح ذیل است:

الف- اگر پیمانکار فعالیت پیش نیاز یک فعالیت دیگر را سریعتر از برنامه زمانبندی انجام می داد آیا باز هم همین استدلال را داشت؟

ب- اگر پیمانکار در انجام فعالیت پیش نیاز فعالیتی که ادعای تأخیر درآن را به دلیل تأخیر در ابلاغ نقشه دارد دیرتر از برنامه زمانبندی انجام دهد آیا صحیح است که تأخیر در فعالیت پیش نیاز را در پوشش تأخیر در ابلاغ نقشه فعالیت پس نیاز بیاورد؟

در این جا باز هم استدلال طرفین است که می تواند نوع محاسبه را تعیین نماید.

عدم تحویل بخشی از کارگاه یا عدم تحویل کامل کارگاه به پیمانکار:

از نظر پیمانکار عدم تحویل بخشی از کارگاه موجب ایجاد تأخیر در کل پروژه می باشد و ادعا دارد در صورت تحویل تمام کارگاه پروژه به موقع تحویل می گردید. در این زمان توجیه مشاور و کارفرما جهت گریز از تایید تأخیر مجاز چگونه است؟

در صورتی که پیمانکار با تعداد مناسب و در زمان مناسب تمامی جبهه های پروژه را فعال و تحویل نموده بود در این صورت تأخیر در تحویل آن بخش از پروژه موجب ایجاد تأخیر مجاز در پروژه است در غیر این صورت کارفرما می تواند از این استدلال که پیمانکار تمامی جبهه های تحویلی را فعال ننموده لذا درصورت تحویل جبهه های مورد ادعا تغییری در تأخیرات ایجاد شده به وجود نمی آمد تأخیر خود را رفع و رجوع نماید.

نهایتاً برنامه زمانبندی اولیه (مصوب) نقش تعیین کننده ای در بکارگیری استدلال در این بخش دارد.

نمودار همپوشانی:

یکی دیگر از مبهم ترین بخشهای رسیدگی یا تهیه گزارش تأخیرات تهیه نمودارهای همپوشانی است.

ابهامات موجود:

۱-    نحوه همپوشانی تأخیرات مالی با تأخیرات غیر مالی چگونه است؟

۲-    بازه زمانی تأخیرات مالی از کی شروع و تا کی ادامه دارد.

۳-    درصورت استفاده از برنامه زمانبندی جهت همپوشانی تأخیرات عوامل مختلف تاثیر تأخیرات مالی چگونه می بایست در برنامه اثر داده شود.

نحوه محاسبه تأخیرات:

۱-    استفاده از برنامه زمانبندی جهت محاسبه همپوشانی تأخیرات غیر مالی و جمع جبری با میزان تأخیرات مالی

۲-    موارد عدم شمول همپوشانی:

  • تأخیر در تحویل زمین
  • تأخیر در پرداخت ها ی صورت وضعیت وتعدیل
  • تعطیلی های کارگاه
  • توقف کار
  • عدم گشایش جبهه های کاری
  • عدم تحویل مصالح یا تسهیلات در تعهد کارفرما

هریک از آیتم های فوق اگر به صورت نسبی  باشند (مصالح بخشی از کار یا تحویل بخشی اززمین پروژه با تأخیر همراه گردد) به نسبت وزنی آن بخش به کل قرارداد تاثیر گذار خواهندبود

به عنوان مثال اگر در تحویل زمین ۱۰ روز تأخیر وجود داشته باشد، با توجه به اینکه تمامی فعالیتها از این تأخیر تاثیر می گیرند لذا عدد ۱۰ در ۱۰۰% ضرب می شود و وارد جدول تأخیرات می شود.

اما اگر نقشه بخشی از کار یا پروژه با تأخیر۳۰ روزه ابلاغ شده باشد،  عدد ۳۰ در نسبت وزنی بخش اشاره شده از کل کار ضرب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *