نمونه ای از مشاوره های تخصصی جاری درخصوص تهیه لایحه توجیه تاخیرات در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

 •  ارائه خدمات مشاوره تخصصی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در فازهای 15-16پارس جنوبی به شماره قراردادی NSA-95-106
 • ارئه خدمات مشاوره تخصصی قراردادی در پروژه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان به شماره قراردادی PSI-97-C-812
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در پتروشیمی لردگان به شماره قراردادی NSA-97-105
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی در قرارداد خط لوله 20 اینچ به شماره قراردادی NSA-98-106
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی در نیروگاه غرب مازندران به شماره قراردادی NSA-98-109
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی و راه اندازی و راهبری دفتر امور پیمان پروژه در نیروگاه قشم به شماره قراردادیNSA-99-103
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی و راه اندازی و راهبری دفتر امور پیمان در پتروشیمی گچساران به شماره قراردادی NSA-99-107
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی و راه اندازی و راهبری دفتر امور پیمان در پتروشیمی گچساران به شماره قراردادی NSA-99-111
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی قراردادی در پالایشگاه آبادان به شماره قراردادی NSA-1400-104
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی قراردادی در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به شماره قراردادی NSA-1400-105
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی قراردادی در پالایشگاه دهلران به شماره قراردادی NSA-1401-106
 • ارائه خدمات مشاوره قراردادی در پالایشگاه شیراز به شماره قراردادی NSA-1401-107
 • ارائه خدمات مشاوره قراردادی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در احداث واحد یوتیلیتی الفین پتروشیمی دهلران به شماره قراردادی NSA-1401-110
 • • ارائه خدمات مشاوره تخصصی (تهیه لایحه توجیه تاخیرات) در پروژه خرید، ساختمان، نصب و راه اندازی واحد فرایندی الفین پتروشیمی گچساران به شماره قراردادی PCC-30-99-40 کارفرما پتروشیمی گچساران
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی در قرارداد نگهداری و تعمیرات پتروشیمی لردگان به شماره قراردادی NSA-1402-114