تهیه و اخذ تاییدیه ادعاهای مالی، خسارات، ضرر و زیان، تعدیل قیمت ها، قیمت های جدید، counter claim و…

متودولوژی اجرای Claim پروژه ها توسط شرکت

بررسی اولیه قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه شامل

1.1 بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورتجلسات و مصوبات و جمع آوری نکات مربوط به توجیه تاخیرات، طرح ادعاها و اضافه کاری ها
1.2 بررسی WBS و CBS پروژه و ارایه راهکارهای مقتضی با رویکرد طرح ادعاها
1.3 بررسی برنامه زمان بندی و تعیین ارتباطات لازم در فعالیت ها جهت طرح ادعاها
1.4 بررسی صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما و سوابق تایید و زمان پرداخت آنها جهت طرح ادعا
1.5 بررسی گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه و اعلام نظر در رابطه با مضمون هر یک جهت طرح ادعاها
1.6 بررسی نامه های ارسالی و دریافتی از کارفرما
1.7 بررسی برنامه زمان بندی و ایجاد ارتباط لازم جهت طرح ادعاهای بعدی
2. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
3. ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
4. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه
5. عقد قرارداد با کارفرما
6. بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
7. مشخص کردن کلیه آیتمهای Claimو تهیه Road-map اولیه اجرای Claim
8. ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
9. تهیه گزارش توجیه تاخیرات(در صورت نیاز) و اخذ تاییدیه از کارفرمای اصلی
10. جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها
11. تهیه پکیج اولیه Claimو ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما
12. ارسال پکیج Claimبه کارفرمای اصلی
13. پیگیری و اخذ تاییدیه پکیجClaim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیری

 

متودولوژی اجرای Counter Claim توسط شرکت

1.بررسی اولیه قرارداد پیمانکار و پکیج Claim ارسالی از سوی پیمانکار
2. ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما
3. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام کار
4. عقد قرارداد با کارفرما
5. بررسی کامل قرارداد پیمانکار و کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
6. بررسی کامل پکیج Claim ارسالی از سوی پیمانکار
7. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
8. مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف پیمانکار در اجرای پروژه
9. بررسی پکیج Claim پیمانکار از نظر مطابقت با قرارداد،واقعیات رخداده در طول پروژه، توافقات صورت گرفته در طول پروژه، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و سایر ماخذ و
مراجع مربوطه در بخشهای ذیل:
9-1- بررسی ساختاری و محتوایی پکیج Claim پیمانکار
9-2- بررسی مستندات و مدارک پکیج Claim پیمانکار
9-3- بررسی نحوه ریالی سازی پکیج Claim پیمانکار
10. تهیه گزارش اولیه نتیجه بررسی پکیج Claim پیمانکار به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
11. اعلام نظر رسمی در خصوص پکیج Claim پیمانکار
12. برگزاری جلسات بررسی مشترک با پیمانکار و رسیدگی به دفاعیات پیمانکار
13. جمع بندی و نهایی سازی ادعاهای پیمانکار و اخذ صورتجلسه NO Claim از پیمانکار
14. در صورت عدم پذیرش نتایج بررسی از سوی پیمانکار و طرح خواسته های غیر منطقی و غیر قراردادی از سوی وی ، مشاوره به کارفرما در روند پیگیری های قانونی.