رضایت نامه ها و تقدیرنامه ها

 

رضایت نامه از شرکت پارسیان سازه ایرانیان مبین

رضایت نامه از شرکت شرکت پارسیان سازه ایرانیان مبین در قرارداد نصب کارگاهی مخازن کروی پتروشیمی ایلام

رضایت نامه از شرکت شبدیز صنعت آپادانا

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد عملیات ساخت ونصب لوله کشی Piping واحدهای یوتیلیتی فاز 14پارس جنوبی

 

رضایت نامه از شرکت پارسیان سازه ایرانیان مبین

رضایت نامه از شرکت پارسیان سازه ایرانیان مبین در قرارداد ادعاهای مالی پروژه پتروشیمی ایلام

 

رضایت نامه از شرکت فرادید میهن

رضایت نامه از شرکت فرادید میهن در پروژه سد عباس آباد

 

رضایت نامه از شرکت کران کاو

رضایت نامه از شرکت کران کاو در قرارداد خرید مواد، مصالح و تجهیزات ساختمانهای اداری و طراحی و اجرای دفاتر موقت، محوطه و تأسیسات جهت تجهیز کارگاه فاز 14 پارس جنوبی

 

رضایت نامه از شرکت پارسیان سازه ایرانیان مبین

رضایت نامه از شرکت شرکت پارسیان سازه ایرانیان مبین در قرارداد نصب کارگاهی مخازن کروی پتروشیمی ایلام

 

رضایت نامه از شرکت پناه صنعت پارت و نیرپارس

رضایت نامه از شرکت پناه صنعت پارت و نیر پارس در قرارداد ادعاهای مالی پروژه فاز 14 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی