متودولوژی اجرای Claim Office پروژه ها توسط شرکت ” نواندیشان شایا آرمان

1. بررسی اولیه قرارداد وضعیت پیشرفت پروژه
2. برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه
3. مشخص نمودن محدوده کاری و شرح کار Claim Office
4. ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه
5. عقد قرارداد با کارفرما
6. تهیه چارت سازمانی Claim Office و ارائه به کارفرما
7. استقرار پرسنل Claim Office در سیستم کارفرما
8. بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه
9. پوشش کلیه رویدادهایی که قبل از ایجاد Claim Office در پروژه به وقوع پیوسته اند و یا از زمان تاسیس Claim Office تا انتهای پروژه به وقوع خواهند پیوست شامل :
1-9. مشخص کردن کلیه آیتمهای Claim
2-9. ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما
3-9. جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها
4-9. تهیه پکیجهای Claim و ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما
5-9. تهیه استراتژی نحوه ارائه Claim ها به کارفرمای اصلی و اخذ نظرات کارفرما
6-9. ارسال پکیجهای Claim به کارفرمای اصلی
7-9. پیگیری و اخذ تاییدیه پکیجهای Claim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیریهای مورد نیاز از کارفرمای اصلی و حضور در سایت و یا دفاتر مرکزی کارفرمای اصلی و حضور در کلیه جلسات مربوطه و حضور در کلیه مکانهای مورد نیاز و ارائه هرگونه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تاییدیه و …..
8-9. در صورت عدم همکاری و یا هرگونه برخورد غیر منطقی و یا کارشکنی کارفرمای اصلی در بررسی و تایید پکیجهای Claim ، انجام پیگیری های قضایی با هماهنگی کارفرما تا اخذ نتیجه مورد نظر.