تحقیقات صورت گرفته در سطح پروژه های کشور موید این مطلب می باشد که در 10 سال گذشته بیش از 98 درصد از پروژه های کشور به گونه ای با مباحث توجیه تاخیرات و Claim روبرو بوده اند و از سوی دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه در پروژه ها و سازمانهای پروژه محور، عمدتاً انفرادی و بر اساس تجربیات و خلاقیتهای شخصی بوده است.
از اینرو با توجه به شرایط خاص حال حاضر کشور که به دلیل برخی محدودیتها و تضییقات ایجاد شده از نظر فنی ، تدارکاتی ، مالی و …. که اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی را با مشکلاتی روبرو نموده و به تبع آن پیمانکاران و عوامل زیر مجموعه آنان را از یکسو و کارفرمایان ، مشاوران و بخشهای مدیریت پروژه (MC) را از سوی دیگر با مباحث گسترده حوزه Claim شامل : تغییرات محدوده کار ، توقفات کاری ، مشکلات تدارکات ، مشکلات مالی ،تاخیرات ، توجیه تاخیرات ، اثرات مالی و اقتصادی آنها و …..درگیر نموده است ، گروهی از متخصصین مجرب و با تجربه حوزه Claim پروژه های بزرگ صنعتی کشور بر آن شدند که با تاسیس شرکت ” نواندیشان شایا آرمان” نسبت به ارائه خدمات تخصصی در کلیه حوزه های مربوط به Claim اقدام نموده و در این زمینه به یاری پیمانکاران ، کارفرمایان و سایر عوامل ذیربط در پروژه های کشور بشتابند.
بطور کلی باتوجه به پیچدگی های روزافزون نظام ارتباط دستگاه های اجرایی در تعاملات با مجریان پروژه ها و همچنین مشکلات ناشی از کمبود منابع اقتصادی و تاخیرات پروژه ها و متعاقب آن خسارات و ضرر و زیان طرفین قراردادها در این پروژه ها، نیاز به حضور و تلاش مستمر مجموعه ای متخصص و توانمند و آشنا به تمامی موارد مرتبط با انواع قراردادها در پروژه های صنعتی و عمرانی در راستای رفع تعارض منافع ذینفعان پروژه در کنار کلیه دست اندرکاران حقیقی و حقوقی اقتضاء می نماید. از این رو شرکت نواندیشان شایا آرمان با کادری مجرب متشکل از مهندسین و حقوقدانان متخصص در زمینه مدیریت ادعا پروژه های صنعتی و عمرانی با هدف تامین نیاز کلیه ارکان و ذینفعان پروژه و جبران خسارات و ضرر و زیان، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و مشاوره با کلیه دستگاه های اجرایی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران به شرح ذیل اعلام میدارد:

  1. تهیه و تنظیم لوایح توجیه تاخیرات مرتبط با انواع قرارداهای عمرانی و صنعتی
  2. تهیه و تنظیم لوایح خسارات و ضرر و زیان مرتبط با انواع قرارداهای عمرانی و صنعتی
  3. تهیه و تنظیم هرگونه لوایح حقوقی و مهندسی مرتبط با اختلافات قراردادی
  4. مشاوره حل و فصل دوستانه و پیش گیری طرح دعوی در مراجع داوری یا قضایی
  5. مشاوره حقوقی ضوابط و مقررات حل و فصل دوستانه براساس هیات های کارشناسی
  6. مشاوره طرح دعوی و ارجاع اختلافات قراردادی به مراجع قضایی و تهیه و تنظیم لوایح مرتبط با آن

مــا بــر ایــن باوریــم کــه بــا بهــره گیــری از ســرمایه هـای انسـانی مجــرب و بـر اسـاس متدولــوژی هـای دانــش محــور، خدمــات موضــوع فعالیــت خــود را در ســطحی از کیفیــت بــه کارفرمایــان ارائــه مــی دهیــم کــه در نهایــت ضمــن خلــق ارزش افــزوده و افزایــش منافـع آنهـا، رضایـت منـدی آنـان را بـه صـورت کامـل کســب نمائید.

 

نظرات مشتریان

اعتماد شما سرمایه ماست