دسته‌بندی نشده

اجرای فرایند مدیریت دعاوی

چگونگی اجرای فرایند مدیریت دعاوی (claim management) و موارد مهم ادعا های قراردادی پیمانکاران
کلیم یا ادعا چیست و چگونگی اجرای فرآیند مدیریت دعاوی (Claim Management)
مدیریت دعاوی (Claim Management)
چكیده
مقاله حاضر سعی دارد كه با برشمردن موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانكاران، یك نگاه پیشگیرانه درجهت جلوگیری از به اختلاف كشیده شدن رابطه پیمانكار و كارفرما ارائه كند.
مقدمه
قراردادهای اجرایی معمولا در حین اجرا و انجام عملیات ، با توجه به خطا در طرح اولیه ، اشتباه در تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ، شرایط پیش بینی نشده و نیاز به تطبیق با شرایط اجرایی جدید ، به اصلاح یا صدور متمم احتیاج پیدا می کنند . اگر در باره محدوده کارهای جدید و هزینه های آن و سایر شرایط بین طرفین توافق حاصل شود و الحاقیه لازم امضا و مبادله شود ، مشکل بخصوصی بروز نخواهد کرد. ولی اگر بین طرفین در باره هر یک از عوامل موثر در تغییرات قراردادی توافق به وجود نیاید و اختلاف وجود داشته باشد ، آنگاه این اختلاف مبنای طرح ادعای مالی و تهیه کلیم و براورد ضررو زیان پروژه از جانب مناقصه گران یا پیمانکاران می شود.
در اغلب موارد ، طرح ادعاهای پیمانکاران در سطوح بالاتر شرکت کارفرما یعنی هیئت مدیره ، مطرح و راه حلهای مقتضی ارائه می شود ، ولی اگر این ادعاها در سطوح بالای مدیریتی شرکت به نتیجه نرسد ، بالاجبار طرف مدعی را به سمت مراجع قانونی و قضایی سوق خواهد داد .
تعریف ادعا یا خواسته ( Claim )
ادعا یا خواسته را می توان به شرح زیر تعریف کرد :
درخواست کتبی با انضمام مدارک قراردادی است، در باره جبران مالی ، زمانی‌، یا تحقق سایر شرایط که از نظر قراردادی ، موجب اختلاف درخواست کننده و طرف قرارداد یا کارفرما است .
فرایند شروع و شکل‌گیری دعاوی تا مرحله طرح دعاوی در پنج مرحله به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱- مرحله اول: بررسی مدارک و شناخت
بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورت‌جلسات و جمع‌آوری نکات مربوط به توجیه تاخیرات و طرح اضافه‌کاری‌ها و ادعاها،
بررسی گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه کارگاه و جمع‌آوری نکات در رابطه با مضمون هر یک، جهت طرح ادعاها.
برگزاری جلسات با مدیر و مسئولین کلیدی پروژه و ارائه راهکارهای لازم.
بررسی نامه‌های ارسالی به کارفرما و دریافتی از کارفرما.
بررسی برنامه زمان‌بندی اصلی و اولیه پروژه با برنامه واقعی پروژه و ارائه راهکارهای مناسب با رویکرد طرح ادعاها.
ایجاد ادعا در صورت وجود مغایرت بین برنامه اصلی با برنامه واقعی پروژه.
بررسی صورت‌وضعیت‌های ارسالی به کارفرما و سوابق تائید و زمان پرداخت آن‌ها جهت طرح ادعا
۲– مرحله دوم: تدوین اضافه‌کاری‌ها، تاخیرات و ادعاها
برآورد احجام اضافه‌کاری‌ها جهت ارسال به کارفرما.
محاسبه تأثیر اضافه‌کاری‌ها بر زمان و هزینه کل پروژه.
دسته‌بندی عوامل ادعا
۳-مرحله سوم: جمع‌آوری موارد اضافه‌کاری‌ها و ادعاها
جمع‌آوری مستندات مربوط به ادعاها در حین اجرای پروژه.
برآورد مالی اضافه‌کاری‌ها جهت ارسال به کارفرما.
ارسال نامه‌های مربوط به اضافه‌کاری‌ها و ادعاها به کارفرما.
ارسال نامه‌های مربوط به تاخیرات به کارفرما.
۴- مرحله چهارم: تدوین و توجیه گزارش تاخیرات
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای منابعی همچون قرارداد، بخشنامه‌های سازمان مدیریت و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، شرایط عمومی پیمان، نامه‌های ارسالی پیمانکار و نامه‌های دریافتی پیمانکار.
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تاریخ ابلاغ و اصلاحیه‌های نقشه‌ها توسط مشاور، تاریخ شروع و صورت‌جلسات ایجاد معارضات و توقف کار و تاریخ رفع معارضات.
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تغییرات ایجادشده در احجام کار مطابق با دستور کارهای صادره و کارهای جدید ابلاغی.
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای گزارش روزانه شرایط جوی و مشکلات مستمر کارگاه.
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای تاریخ ضمانت‌نامه‌های پیمانکار جهت دریافت پیش‌پرداخت، تاریخ نامه‌های پیمانکار به مشاور در خصوصی صورت‌وضعیت‌ها، تعدیل‌ها، تاریخ صدور چک از سوی کارفرما در وجه پیمانکار مربوط به پیش‌پرداخت‌ها، صورت‌وضعیت‌ها تعدیل‌ها۔
تهیه گزارش توجیه تاخیرات پروژه بر مبنای برنامه‌های زمان‌بندی تائید شده و موارد مرتبط با تاخیرات ایجادشده.
ارسال نامه‌ها و موارد توجیه تاخیرات برای کارفرما.
شرکت در جلسات کارفرما جهت دفاع از موارد ارسال‌شده و ادعاهای مطرح‌شده.
۵- مرحله پنجم: طرح ادعاهای مالی (Claim)
تدوین ادعا به واحد هزینه، با توجه به هزینه ایجادشده توسط موردادعا، هزینه تأخیر زمانی ایجادشده توسط فعالیت موردادعا و هزینه تأخیر زمانی کلی ایجادشده در طولی پروژه به‌واسطه موضوع ادعا. برگزاری جلسه جهت همسان‌سازی نحوه محاسبات مالی با کارفرما.
اعمال نظرات کارفرما بر روی موارد مالی،
ارسال پرونده ادعا همراه با مستندات کافی به دفتر حقوقی پروژه.
بررسی مسئله‌های ایجادشده در جلسه حل اختلاف با حضور طرفین،
در صورت توافق طرفین قرارداد در خصوص موارد ادعا، تبدیل آن به تغییرات و اضافه نمودن الحاقیه به قرارداد.
در صورت عدم توافق طرفین قرارداد در خصوص موارد ادعا، تبدیل آن به دعاوی و شروع فرایند مدیریت دعاوی.
تهیه نامه‌های موردنیاز جهت طرح دعاوی.
موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران
موارد ادعای قراردادی پیمانكاران
ادعاهای قراردادی پیمانکاران ، موارد مختلفی دارد که به چند نمونه مهم و معمول آن اشاره می شود تا پیمانکاران و کارفرمایان ، شناخت بیشتری پیدا کرده و در اسناد مناقصه و قراردادها ، روشها و راههای کاهش رویداد های مشکل ساز در اجرای پروژه را پیش بینی کنند .
اشتباهات در اسناد و پیشنهاد مناقصه
وقوع اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد و همچنین پیشنهاد مناقصه یك موضوع نسبتا عادی است . اشتباه و خطا می تواند به شكلهای مختلف روی دهد . اشتباهات معمول ، شامل مواردی مانند خطای محاسباتی یا نوشتاری ، محذوف شدن بعضی ردیف ها ، فرضیات اشتباه ، درك متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب یا تفسیر دوگانه است .
سایر انواع خطاها مربوط به دیدگاه پیمانكار در تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصه است .این اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا در باره مدت اتمام پروژه یا نیروی انسانی یا مواد و مصالح و تجهیزات می شود .
اشتباهات به دلیل صرفا” نادیده گرفتن حقایق یا موارد قانونی یا نیازهای اصلی قرارداد ، در حالت عادی ممری برای خلاصی از عواقب قانونی نخواهد بود . در مواردی كه حیله ، اغفال ، غبن فاحش اتفاق افتاده باشد ، خلاصی از عواقب چنین اشتباهاتی در اكثر كشورها ، بسیار دشوار است.
در اغلب موارد، فرار از عواقب اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه ، تقریبا” غیر ممكن است. در بعضی موارد ممكن است پیمانكاری كه اشتباه فاحش كرده است درخواست تجدید مناقصه كند كه از دیدگاه قانونی پذیرفته نخواهد شد. ولی در صورتی كه كارفرما یا صاحب كار به این امر رضایت دهد ، شاید برای پیمانكار راهی برای جبران خطا باز شود.
به محض اینكه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از دیدگاه پیمانكاری بایستی فوری این اشتباه به كارفرما به هر وسیله ممكن اطلاع داده و درخواست شود كه مناقصه تجدید و ضمانتنامه شركت در مناقصه باطل شود .
در محاكم داوری یا دادگستری ، بی‌اطلاعی طرفین از مفاد اسناد مناقصه (‌آگاهی نداشتن از بعضی حقایق ) موجب خلاصی از تعهدات قراردادی نخواهد بود . بی اطلاعی طرفین از حقایق ، معادل اشتباه طرفین در باره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمی شود .
كارفرما ها و صاحب كاران عمومی یا خصوصی ، برای اطمینان از انجام معامله یا قبول تعهد از جانب پیمانكاران بعد از تعیین برنده مناقصه ، معمولا ودیعه‌گذاری تضمین شركت در مناقصه را پیش بینی می‌كنند . این تضمین می تواند سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شركت ، وجه نقد ، ضمانتنامه بانكی و چك شركت پیشنهاد دهنده باشد .
مبلغ تضمین شركت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای كار یا مبلغ معامله تعیین می شود، ولی بهتر است در اسناد مناقصه مبلغ تضمین به صورت یك مبلغ ثابت قید شود .
در ارائه تضمین شركت در مناقصه نیز گاهی اشتباهاتی بروز می نماید كه ممكن است در پاره ای موارد به ضرر پیشنهاد دهنده تمام شود . اشكالات تضمین شركت در مناقصه می‌تواند یكی یا چند مورد از موارد زیر باشد :
۱- مبلغ تضمین مطابق درخواست كارفرما نباشد.
۲- مدت اعتبار تضمین با اسناد مناقصه تطبیق نداشته باشد .
۳- نام كارفرما / مناقصه گذار در برگه تضمین به صورت صحیح درج نشده باشد‌.
۴- تضمین مطابق فرم اسناد مناقصه تهیه نشده باشد .
۵- عنوان یا شماره مناقصه به صورت دقیق درج نشود .
۶- تضمین برای مدتی كه در اسناد پیش‌بینی شده ، قابل تمدید نباشد .
۷- تضمین مشروط باشد .
۸- صادر كننده تضمین مورد تائید نباشد‌.
۹- نام یك طرف اشتباهی قید شود. ( مثلا نام مشاور یا مدیر طرح توزیع كننده اسناد، به جای كارفرما/خریدار اصلی )
با توجه به اینكه پاكت حاوی تضمین شركت در مناقصه ، اولین پاكتی است که در گشایش پاكت‌های مناقصه باز می شود، بنابراین اشكالات تضمین در همان جلسه اول مناقصه مشخص خواهد شد و اگر نماینده پیشنهاد دهنده در جلسه حضور داشته باشد، معمولا اشكال به وی تذكر داده می شود تا در مهلت مشخصی اشكال را برطرف كند. بعضی كارفرما ها نقص در تضمین را نمی پذیرند و كل پیشنهاد را رد می كنند . برای پیشگیری از این اتفاق لازم است اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسی و تضمین مناقصه با دقت لازم تهیه شود .
چون تضمین شركت در مناقصه این امكان و اختیار را به كارفرما/صاحب كار می‌دهد كه در صورت نپذیرفتن پیشنهاد دهنده برای انجام معامله یا عقد قرارداد ویا ودیعه نگذاشتن برای ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد ، تضمین شركت در مناقصه را به نفع خود ضبط كند ، بنابراین در باره صحت و كامل بودن متن و اعتبار تضمین شركت در مناقصه ، دقت و توجه به كار می برند .
تغییر شرایط كارگاهی
ادعا در باره تغییر در شرایط كارگاهی بعد از عقد قرارداد یكی از ادعاهای معمول است و این تغییرات ممكن است در زمان آزمایش خاك و حفر گمانه ها ، خاكبرداری‌،‌ تسطیح و یا احداث ساختمانها و تاسیسات به وجود آید . تغییر شرایط در كارگاه ، موجب افزایش در هزینه اجرا ، بروز تاخیر غیر قابل پیش بینی ، لزوم به كارگیری شیوه‌های پیچیده فنی و در نهایت اختلال در بهره برداری عادی پروژه شود .
اگر در شرایط مناقصه یا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد كه پیمانكار بایستی از محل كار بازدید كند سپس پیشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه ، طرح ادعا از جانب پیمانكار در مورد شرایط كارگاه بسیار دشوار خواهد بود .
در بعضی قراردادهای اجرایی تاكید می شود كه اطلاعات موجود در باره محل اجرا یا كارگاه را كارفرما تهیه كرده و ارائه داده است، بنابراین مسئولیت صحت و دقت آن هم با كارفرما است. در این حالت در صورتی كه پیمانكار در زمان اجرا با شرایطی متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، می تواند ادعا و درخواست هزینه های اضافی را مطرح كند‌.
در بعضی موارد هزینه هایی كه پیمانكار بابت آماده سازی كارگاه برای اجرای عملیات می پردازد، سنگین و قابل ملاحظه است بنابراین لازم است در هنگام برگزاری مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به این موضوع توجه ویژه شود . به طور مثال اگر اجرای عملیات ساختمانی نیاز به شمع كوبی در محیط كارگاه داشته باشد، یا خاكبرداری در محیط دژ و سنگی بایستی انجام شود كه قبلا اطلاعات آن را پیمانكار دریافت نكرده یا اطلاعات ناقص به وی داده شده است، آنگاه این امر موضوع اساسی برای طرح ادعا از جانب پیمانكار خواهد شد .
در صورتی كه شرایط محیطی كارگاه به صورت كامل به اطلاع پیمانكار نرسیده یا به نحوی از دید وی پنهان مانده باشد‌، در این حالت ممكن است پنهان كاری موجب طرح ادعا از جانب پیمانكار ، حتی در دادگاه شود .
تاخیرات
تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع ، ارائه مدارک ، صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستند‌سازی ، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح می كنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیر مالی می شود . این تاخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکاران شده و باعث محکومیت کارفرماها می شود، به شرح زیر هستند :
تاخیر در تحویل کارگاه یا محل اجرا‌، تعلیق کار ، تاخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک ، تاخیر در پرداخت پیش پرداخت‌‌، تاخیر بدون جبران مالی ( فقط مدت قرارداد تمدید می شود ) ، تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی ، تاخیر در ترخیص کالا و تجهیزات از گمرک ، ناکارایی و اختلال در کار ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها ، تاخیر در صدور تائیدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی‌.
چون بحث تاخیر های مجاز و غیر‌مجاز در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است، هم پیمـانکار و هم کارفرما بایستی تلاش كنــند که برای کلیه موارد، مستندات لازم و کـافی را فراهم کنند تا در هنگام تهیه و اخذ تاییدیه گزارش توجیه تاخیرات از خواسته های خود دفاع كنند‌.
تسریع در کار
یکی دیگر از مواردی که موجب ادعاهای مالی پیمانکاران می شود ، دستور یا درخواست تسریع در اجرای عملیات پروژه است . چون تسریع پیش بینی نشده در اجرای کارها موجب تحمیل هزینه اضافی به پیمانکاران می شود، بنابراین این موضوع نیز یکی از مبانی طرح ادعاهای مالی است. در اجرای بعضی پروژه‌ها به دلایل خاصی تسریع در اجرای کار ضرورت پیدا می کند و معمولا کارفرما از پیمانکار می خواهد که تسریع لازم در زمان بندی اجرای کار را اعمال کند. همین موضوع می تواند مبنای طرح ادعا شود .
دستورات تغییر و انجام کارهای اضافی
از موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژه‌ها‌، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلایل مختلف است . ازجمله این نوع تغییرات الزامی که در حین اجرای قرارداد، احتمالا موجب طرح ادعا از جانب پیمانکاران خواهد شد، موارد زیر هستند :
تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما‌، تغییرات به دلایل اجرایی و گریز ناپذیر‌، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامه‌ها ، ابهام در مشخصات فنی ، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص ، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کارفرما . هر یک از موارد پیش گفته یا عللی مشابه آن ممکن موجب و علت طرح ادعا از طرف پیمانکار شود .
این موارد ادعا غیر از اختیار کارهای اضافی است که در قالب قانون ( اختیار کارفرما در کاهش و یا افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد ) و یا توافقات قراردادی به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
شرایط فیزیکی نامناسب
در طول اجرای پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود می آید که پیشرفت پروژه را دچار وقفه با توقف می‌کند‌. در این حالت اگر زمان وقفه یا توقف برای کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر برای پیمانکار هزینه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد می کند . علت توقف کار ممکن است شرایط پیش‌بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار – مانند قطع برق و یا سوخت به مدت طولانی و یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی – باشد که در برنامه زمان بندی پروژه قابل پیش‌بینی نباشد .
تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح و سایر منابع
در سالهای اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح ، به علل مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی ، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است. ( به طور مثال : قیمت مس‌، آهن آلات ، سیمان ) . نظر به اینکه در بعضی موارد بین ارائه پیشنهاد مناقصه به کارفرما ، تا عقد قرارداد و اجرای پروژه فاصله طولانی به وجود می آید و اگر در این فاصله قیمت مواد ، مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه ، تغییرات شدید كند یا تغییر تعرفه گمرکی کالا های وارداتی که قابل پیش بینی نباشد ، این موارد موجب طرح ادعای ضرر و زیان از جانب پیمانکاران می شود .
حفظ و گردآوری مدارک برای طرح یا پاسخگویی به ادعا
برای پیگیری مسائل و مطالب قراردادی لازم است یك مجموعه از مدارك در ابعاد و اندازه مناسب یا به شكلی قابل بازیابی نگهداری و حفظ شود . نگهداری منظم و منسجم مدارك قراردادی و پروژه به كاربرد بموقع آنها و تهیه و پیگیری کلیم های مالی و زمانی و یا پاسخگویی به آنها، كمك فراوانی خواهد كرد .
اینگونه مدارك باید اسناد قابل اعتماد و دقیقی در مورد رویداد واقعی كه در حین كار اتفاق افتاده است، باشند . مداركی كه در زمانهای بعد از اجرای پروژه مورد نیاز هستند و باید نگهداری شوند، شامل : اسناد مناقصه ، مكاتبات ( بخصوص نامه های مربوط به تغییر كار ) ، رویدادهای موثر بر زمانبندی ( گزارشهای وضعیت آب و هوا ، تحویل مدارك و مواد و مصالح همراه با تاخیر ، مسائل مربوط به وضعیت ظاهری و كیفی تجهیزات ) ، ابلاغیه ها و دستورات تغییر كار ( شامل درخواست برای اجرای دستورات تغییری كه تائید نشده است ) ، یاد داشتهای روزانه در باره انجام كار ، گزارشهای هفتگی یا ماهانه ، مدارك زمان بندی ( سی پی ام و نمودار میله ای ، انواع دیگر ) ، صورتجلسات درباره جلسات كاری ( نوار یا سایر ابزار ضبط صدا مستندات خوبی برای یادداشتها و صورتجلسات است ) ، مستندات هزینه‌ ( صورت حسابها ، صورت وضعیت‌ها‌، فاكتور ها و مدارك كاركرد ساعتی نیروی كار )، درخواست‌های پرداخت وجه‌، چك های باطل و پرداخت نشده ، صورت‌مجلسهای تحویل كالا و تجهیزات‌، رسید انبارها ، پروانه سبز گمركی ، اسناد هزینه های ترخیص مواد و تجهیزات ، اسناد و هزینه‌های حمل و تخلیه ، نقشه‌های طراحی و كارگاهی صورتجلسات كارگاهی‌، گزارشهای كاربرد تجهیزات ، هزینه های كار و سایر گزارشهای حسابداری و مالی .
مهمترین قسمت مدیریت ادعا ( claim management )، گردآوری و نگهداری مدارك مناسب است‌، ولی اغلب افراد این حقیقت را درك نمی‌كنند كه افراد دیگری ، در آینده بایستی این مدارك را بخوانند و سعی كنند تصویر كلی از پروژه به ذهن آورند و بفهمند كه واقعا” در پروژه چه روی داده است ؟ چه زمانی این اتفاق افتاده است ؟ چه كسی ناظر این رویداد بوده است ؟ و توضیح دهد كه چرا این اتفاق روی داده است . فقدان مدارك می تواند مشكل مهمی به وجود آورد ، چون از این مدارك می‌توان متوجه شد كه موضوع مورد ادعا به چه دلایلی و در چه زمانی روی داده است .
مستندات گردآوری شده همزمان با اجرای پروژه نیز اهمیت دارد، زیرا به منظور ارائه مدارك به مرجع رسیدگی یا دادگاه ، مستندات پشتیبان مدارك اصلی بایستی تهیه شود و مستندات بایستی به نحوی شد كه نشان دهنده فعالیتها و مدارك صحیح فنی ، مالی و بازرگانی در دوره انجام کار باشد .اگر این حقایق را نتوان اثبات کرد مدارک ارائه شده به عنوان شاهد مدعا ارزش كمی خواهند داشت .
به هر حال بحث عقد قرارداد و طرح ادعاهای مالی و زمانی بعد از بروز مشکل در حین اجرای پروژه ، مانند بحث پیشگیری و درمان بیماری است . به عبارت دیگر به همان ترتیب که پیشگیری از درمان ارزانتر و راحت تر است ، دقت در تهیه و تنظیم پیشنهاد مناقصه و بررسی و مطالعه لازم در هنگام عقد قرارداد ، در حفظ منافع و حقوق پیمانکار یا کارفرما ، بسیار موثرتر از طرح ادعا بعد از عقد قرارداد است . بنابراین از ابتدای کار بایستی به مراحل بعدی و پایان کار فکر کرد .
نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد تا به موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانكاران اشاره و به اهمیت مستندسازی دقیق برای حل و فصل ادعاها توجه داده شود. درنهایت بایستی توجه داشت كه صرفنظر از اینكه در دعاوی بین كارفرما و پیمانكار كدامیك از طرفین برنده می شوند، آنچه مهم است انجام بموقع، با كیفیت و با قیمت مناسب پروژه است. در این رابطه بایستی سعی شود تا پیمانكار و كارفرما و كلیه گروههای ذی ‌نفع پروژه در یك تعامل شفاف و منطقی و با نگرشی سیستمی به منافع كل پروژه توجه كنند و به كمك یكدیگر به استقرار رابطه برد – برد بیاندیشند.
منابع:
۱ – Claim Management – SAP AG – April 2001
۲ – Construction Contract Claim Settlements – Thomas F. Barry – Florida Department of Transportation- June 2000
۳ – Guidelines of OECD Insurance Committee – Nov 2004
۴ – A Construction Project Owner Guide to Surety Bond Claims
۵ – Construction Contract Administration- www.dot.state.us
۶ – claims, project management construction, risk management – www.seconmgmt.com
۷ – Construction contract delay and disruption and resolution – www.claimleader.com
۸ – Highway and Bridge construction contract claim process – march 2003 – www.log.mt.gov
Search for:
Search …

نوشته‌های تازه
claim management از نگاه PMI
چگونگی اجرای فرایند مدیریت دعاوی (claim management) و موارد مهم ادعا های قراردادی پیمانکاران
چرایی چگونگی کلیم Claim ،انواع دعاوی، مدیریت ادعا، مدیریت ادعا (claim management) و پروژه ها عمرانی
آخرین دیدگاه‌ها
یک نویسندهٔ دیدگاه در وردپرس در چرایی چگونگی کلیم Claim ،انواع دعاوی، مدیریت ادعا، مدیریت ادعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *