رضایت نامه ها و تقدیرنامه ها

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب

رضایت نامه از شرکت کیهان گستر غرب در قرارداد ادعاهای مالی پروژه یوتیلیتی فاز 15 و 16 پارس جنوبی